Office Bearers of Sood Sabha, Chandigarh (2019-21)

Sh. Brij Krishan SoodPatron
Sh. Ashwani DoegarPatron
Sh. Shashi B. SoodPatron-cum-Administrator
Sh. Umesh SoodPresident
Sh. Ashwani SoodGeneral Secretary
Sh. Amit SoodSecretary Finance
Sh. Kapil GoelSenior Vice President
Sh. Rajinder SoodVice President
Sh. P.C.SoodVice President
Sh. Vinod Kumar SoodVice President
Sh. Khushvinder SoodJt. Secretary Finance
Sh. Surinder SoodSecretary
Sh. Atul SoodSecretary
Sh. Sudhir SoodSecretary
Sh. Anil SoodOrganising Secretary
Sh. Parikshat SoodJt. Organising Secretary
Sh. Lokesh SoodSecretary Publicity
Sh. Rajesh SoodJt. Secretary Publicity

Executive Committee, Sood Sabha, Chandigarh (2017-19)

Sh. S.M. SoodExecutive Member
Sh. Balraj SoodExecutive Member
Sh. Pawan SoodExecutive Member
Sh. Sachin SoodExecutive Member
Sh. Vikas GoelExecutive Member
Sh. Pardeep SoodExecutive Member
Sh. Sanjay SoodExecutive Member
Sh. Sumit SoodExecutive Member
Sh. Sandeep SoodExecutive Member
Sh. Juglesh SoodExecutive Member
Sh. Sunil SoodExecutive Member